بهترین روش آموزش زبان فارسی با تمرین عملی

#111809

آفرین، خیلی خوب کلمات را در جملات خودت استفاده کردی. بهترین روش آموزش زبان فارسی، به کار بردن آموخته ها در جمله سازی و صحبت کردن فارسی به شکل عملی است.

فقط برای دو کلمه “شدن” و “گذاشتن” همان طور که در درس فعل کمکی آورده شده برای معنی “اجازه گرفتن” و “امکان داشتن” استفاده می شود.

برای مثال: شما می گذارید از ماشین تون برای رفتن به خرید استفاده کنیم. (در اینجا گذاشتن برای اجازه گرفتن استفاده شده است)

با تمرین، هر کاری شدنی است. (یعنی با تمرین هر کاری را می توان انجام داد)

Categories:

This page was published on by