موضوع تغذیه سالم در آموزش زبان فارسی

#112454

سلام، امیدوارم هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید.

تغذیه سالم

برای کلاس بعدی، فیلم کارتونی درباره تغذیه سالم را در انجمن آموزش زبان فارسی مربوطه ببینید و به سوال های آن در همان انجمن جواب دهید.

اینجا، یک سوال درباره موضوع تغذیه سالم بپرسید و به سوال های همدیگر جواب دهید.

Categories:

This page was published on by