Reply To: آموزش زبان فارسی درباره عیادت از بیمار با کارتون

#112539

آقای اجازه با ماشین تسادف کرد و همه خاترات بیست سال قبل را یادش رفت

چون که او در هال تسادف کردن کله سرش به جایی خورده بود

آقای اجازه بیست و هشت سالش است

آن ها میخواستند هر چیزی که میتواند کمک کند که هافره ی آقای اجازه را برمیگرداند به او نشان بدهند

Last updated on January 12, 2023 by