Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#113634

زاغ یا کلاغ می خواست تا آواز بخواند و به روباه نشان دهد که صدایش نیز مانند ظاهرش زیبا و دلنشین است. به این دلیل، دهانش را باز کرد تا آواز بخواند، ولی ناگهان، قالب پنیر از دهان یا منقارش به پایین افتاد و روباه آن را ربود یا دزدید.

Last updated on February 2, 2023 by