نوشتن خاطرات به انگلیسی یکی از روش های کاربردی در یادگیری زبان

نوشتن خاطرات به انگلیسی یکی از روش های کاربردی در یادگیری زبان نوشتن خاطرات به انگلیسی نویسنده: هاجر عزیز زنجانی در نوشتن کارها و خاطرات روزانه از آنجایی که در نوشتن به طور مستقیم با زبان انگلیسی تماس دارید، یکی از روش های درک بهتر و یادگیری زبان انگلیسی است . نوشتن بدلیل ایجاد حس … Read more

This lesson was published on Jan 30, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment