زندگی پرندگان – تمرین خواندن در فارسی

birds life to learn Persion online in LELB Society

Read more

پاداش کار خوب – آموزش فارسی با داستان

The Salty Sea - Apprehension

Read more

رشد گیاهان از دانه – تمرین خواندن در فارسی

plant growth from seed to learn Persian online at LELB Society

Read more

آشنایی با زمین – تمرین خواندن در فارسی

Learn Persian about Earth with podcast and selected text at LELB Society

Read more

فصلهای سال در فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

four Seasons in Persian

Read more

آموزش شغل ها در زبان فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

Learn jobs in Farsi with simple sentences and examples for elementary students at LELB Society by Hajar Aziz Zanjani

Read more

👩‍🎓 Register