داستان سگها و روباه – آموزش فارسی با داستان

The Dogs and the Fox - An English fairy tale at LELB Society with podcast and flashcard to improve your listening and vocabulary

Read more

گفتگو درباره تصویر شادی و غم در کلاس آنلاین فارسی

Online Persian Class at LELB Society Photo Analysis Happy vs Sad

Read more

مقاله نویسی درباره زمین موضوع کلاس آنلاین فارسی

Learn Persian about Earth with podcast and selected text at LELB Society

Read more

آشنایی با ایران در کلاس آنلاین فارسی و بیان علایق

Online Persian Class at LELB Society on Visiting Iran

Read more

Steps to Keep Your Mind Sharp – Reading Practice

steps-to-keep-the-mind-sharp-reading-practice at LELB Society

Read more

رعایت بهداشت فردی برای آموزش آنلاین زبان فارسی

online-persian-class about observe personal hygiene at LELB Society

Read more

داستان گویی در کلاس آنلاین فارسی و گفتگو با مدرس

Storytelling in Farsi at LELB Society An Online Persian Class Sample

Read more