داستان فارسی شیر و دلفین با ویدیو برای آموزش فارسی به کودکان و نوجوانان

داستان فارسی شیر و دلفین با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان … Read more

روخوانی متون فارسی از الف یا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا واو با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی و آشنایی با حروف الفبای فارسی از حرف الف تا واو … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا غین با ویدیو برای آموزش الفبای زبان فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا غین برای آموزش حروف الفبای فارسی و … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا ض با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی فارسی از الف تا ض برای آشنایی حروف الفبای فارسی در کلمات و … Read more

داستان موش، قورباغه و شاهین – آموزش خواندن و نوشتن فارسی

داستان موش، قورباغه و شاهین برای آموزش خواندن و نوشتن فارسی به غیر فارسی زبانان … Read more

داستان شیر و خرگوش باهوش برای آموزش فارسی به کودکان

داستان شیر و خرگوش باهوش برای آموزش فارسی به کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان … Read more

واژگان ربطی در زبان فارسی با کاربرد آنها و مثال های ساده – دستور زبان فارسی

آشنایی با واژگان ربطی در زبان فارسی به همراه کاربرد آنها و مثال های ساده … Read more

آموزش فارسی با شعر مولانا با ویدیو و ترجمه انگلیسی از غزلیات دیوان شمس

آموزش زبان فارسی با شعر مولانا با ویدیو و ترجمه انگلیسی از غزلیات دیوان شمس … Read more

WhatsApp