احساس Meaning in Farsi – Learn Persian Online

احساس Meaning in Farsi احساس Meaning in Farsi /ehsās’/ (noun) English: feeling, perception, sense Farsi: حس کردن، درک، دریافتن Verb: احساس کردن Examples: .پویا نسبت به قبولی در امتحان احساس خوبی نداشت Pouya did not … Read more

پاسخ Meaning in Farsi – Learn Persian Online

پاسخ Meaning in Farsi پاسخ Meaning in Farsi /pāsox/ (noun) English: reply, response, answer French: Réponse Urdu: جواب Farsi: جواب Verb: پاسخ دادن، پاسخ گفتن، پاسخگو بودن Antonym: سوال Examples: .به پرسش های امتحانی پاسخ … Read more

غذا Meaning in Farsi – Learn Persian Online

غذا Meaning in Farsi غذا Meaning in Farsi /qazā/ (noun) English: food, meal, nutrition French: Aliments Urdu: کھانا Farsi: خوراک، طعام، خوردنی Verb: غذا خوردن، غذا دادن Other: پیش غذا، تغذیه، وعده غذایی، چاشنی غذا … Read more

منتظر Meaning in Farsi – Learn Persian Online

منتظر Meaning in Farsi منتظر Meaning in Farsi /montazer/ (Adjective) English: waiting, expectant French: Attendre Urdu: انتظار کر رہا ہے Farsi: امیدوار، چشم به راه Verb: منتظر شدن، منتظر بودن، منتظر ماندن Noun: انتظار Examples: … Read more

Farsi Class on House Parts for Non-Persian Speakers

Farsi Class on House Parts Farsi Class on House Parts Reading comprehension on House Parts in Farsi خانه برای زندگی در آن ساخته شده است. قسمت های مختلفی برای یک خانه وجود دارد. این قسمت … Read more

رفتن Meaning in Farsi – Learn Persian Online Easily

رفتن Meaning in Farsi رفتن Meaning in Farsi /raftan/ (verb) English: to go, leave, French: aller Urdu: جانے کے لئے Farsi: حرکت کردن، روان شدن Other Verb: برو، خارج رفتن، به کار رفتن، بیرون رفتن، … Read more

آمدن Meaning in Farsi – Learn Persian Online Easily

آمدن Meaning in Farsi آمدن Meaning in Farsi /āmadan’/ (verb) English: come, arrive French: À venir Urdu: آنا Farsi: رسیدن، گذشتن، سپری شدن، پدیدار شدن Other Verb: خوش آمدن، به کار آمدن، بیرون آمدن، می … Read more

نشستن Meaning in Farsi – Learn Persian Online Easily

نشستن Meaning in Farsi نشستن Meaning in Farsi /nešastan/ (verb) English: sit, perch, alight French: Asseoir Urdu: بیٹھو Farsi: در جایی قرار گرفتن، اقامت کردن Antonym: ایستادن Noun: نشسته Other Verb: نشست، می نشیند، بنشین … Read more