احساس Meaning in Farsi – Learn Persian Online

احساس Meaning in Farsi

احساس Meaning in Farsi

/ehsās’/ (noun)

English: feeling, perception, sense

Farsi: حس کردن، درک، دریافتن

Verb: احساس کردن

Examples:

.پویا نسبت به قبولی در امتحان احساس خوبی نداشت

Pouya did not feel good about passing the exam.

.نسرین بعد از تصادف احساس درد شدیدی در کمرش داشت

Nasrin felt a sharp pain in her back after the accident.

Share this:

Leave a Comment