آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم با بازخورد مدرس

انگلیسی پایه هشتم درس سوم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم برای سنجش مهارت های زبان انگلیسی در بین دانش آموزان پایه هشتم به همراه فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش دانش آموزان و دریافت پاسخ از طرف مدرس زبان انگلیسی آزمون انگلیسی پایه هشتم آزمون میان ترم Teacher’s Name: Mohammad Hossein Hariri Asl Student’s Grade: 8 Student’s Full

آزمون زبان پایه هفتم شماره یک به عنوان میان ترم

انگلیسی پایه هفتم درس ۸ به همراه متن

آزمون زبان پایه هفتم شماره یک به عنوان آزمون میان ترم برای سنجش مهارت های زبان انگلیسی در بین دانش آموزان پایه هفتم به همراه فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش از مدرسین انگلیسی سایت آزمون زبان پایه هفتم Grade 7 Teacher’s Name: Hariri Student’s Name: ———- Answer these questions in complete sentences. با جمله

انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و توضیحات کامل

انگلیسی پایه هشتم درس چهارم با ویدیو و پادکست آموزشی تدریس شده توسط دانش آموزش پایه هشتم با مشکل بینایی به همراه توضیحات کامل و فرم ارسال دیدگاه برای مطرح کردن پرسش های انگلیسی و دریافت پاسخ مفصل و سریع از طرف مدرسین زبان انگلیسی ما ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس چهارم Lesson 4 Conversation

علوم پایه هفتم درس پنجم به همراه ویدیو و توضیحات کامل

علوم پایه هفتم درس پنجم به همراه ویدیو و توضیحات کامل

علوم پایه هفتم درس پنجم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی و توضیحات کامل و حل تمرین تدریس شده توسط خانم هاجر عزیز زنجانی. دانش آموزان عزیز می توانند پس از دیدن ویدیو، از فرم ارسال دیدگاه در زیر ویدیو استفاده کرده و پرسش های مربوط به این درس را با ما به اشتراک بگذارند.

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش دوم با ویدیو و حل تمرین

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش یکم با حل تمرین و ویدیو

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش دوم با ویدیو و حل تمرین به همراه فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش های ریاضی از طرف دانش آموزان و دریافت پاسخ سریع و کامل از طرف مدرسین ریاضی ما ویدیوی ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش دوم این درس ریاضی، تنها شامل ویدیو یا پادکست آموزشی می

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش یکم با ویدیو و حل تمرین

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش یکم با حل تمرین و ویدیو

ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش یکم با ویدیو به همراه حل تمرین و توضیحات کامل و فرم ارسال دیدگاه برای طرح پرسش های ریاضی از طرف دانش آموزان و دریافت پاسخ سریع و کامل ویدیوی ریاضی پایه هفتم فصل صفر بخش یکم این درس ریاضی فاقد متن می باشد و تنها شامل ویدیوی آموزشی

انگلیسی پایه هشتم درس هفتم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس هفتم با ویدیو و تمرین تلفظ درست واژگان انگلیسی

انگلیسی پایه هشتم درس هفتم به همراه ویدیو یا پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان انگلیسی در متن و تمرین تلفظ درست واژگان با تدریس دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس هفتم Lesson 7 Conversation Listen to two students and their English teacher

انگلیسی پایه هشتم درس ششم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس ششم با ویدیو و تمرین واژگان و تلفظ درست واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس ششم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان انگلیسی در متن و تمرین تلفظ درست واژگان تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین زبان انگلیسی ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس ششم Lesson 6 Conversation Listen to Sam and Hamid

انگلیسی پایه هشتم درس پنجم با ویدیو و تمرین تلفظ درست واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس پنجم با ویدیو و تمرین تلفظ درست واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس پنجم با ویدیو و تمرین تلفظ درست واژگان تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس پنجم Lesson 5 Conversation Listen to Morteza and Phanindra talking about Isfahan. Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where is it? Morteza:

انگلیسی پایه هشتم درس سوم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس سوم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس سوم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی برای آموزش واژگان و تلفظ درست واژگان انگلیسی در متن تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس سوم Lesson 3 Conversation Listen to the students talking about their abilities. Elham: