انگلیسی پایه هشتم درس ششم با ویدیو و تمرین تلفظ واژگان

انگلیسی پایه هشتم درس ششم به همراه ویدیو و پادکست آموزشی مناسب برای آموزش واژگان انگلیسی در متن و تمرین تلفظ درست واژگان تدریس شده توسط دکتر محمد حسین حریری اصل، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش آموزش آنلاین زبان انگلیسی ویدیوی انگلیسی پایه هشتم درس ششم Lesson 6 Conversation Listen to Sam and Hamid … Read more

Tempest 504 Absolutely Essential Words Lesson 36

Tempest 504 Absolutely Essential Words Lesson 36 /ˈtem.pɪst/ (noun) a violent storm, tornado, typhoon, rainstorm, cyclone, whirlwind, gale, thunderstorm, hurricane – emotional upheaval, uproar, tumult, commotion, riot, disturbance Thunderstorms, hail, blizzards, ice storms, hurricanes, storm surges, tornadoes and heavy rain can develop quickly into a tempest and threaten life and property. These severe storms occur … Read more

Temperate 504 Absolutely Essential Words Lesson 34

Temperate 504 Absolutely Essential Words Lesson 34 /ˈtem.pər.ət/ (adj) (of weather conditions) neither very cold nor very hot, mild, moderate, pleasant, clement, agreeable – (of behavior or personality) controlled and calm, self-controlled, restrained, reserved In geography, the temperate climates of Earth occur in the middle latitudes, which span between the tropics and the polar regions … Read more

Hazy 504 Absolutely Essential Words Lesson 13

Hazy 504 Absolutely Essential Words Lesson 13 /ˈheɪ.zi/ (adj) foggy or misty, dim, cloudy, smoky, blurred, unclear, obscure, opaque – indistinct or vague, ambiguous, imprecise, nebulous How to stay safe on the roads in this terrible hazy weather The situation is so bad that the Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) offers several advice … Read more

Humid 504 Absolutely Essential Words lesson 4

Humid 504 Absolutely Essential Words lesson 4 Humid 504 Absolutely Essential Words lesson 4 /ˈhjuː.mɪd/ (adj) (of weather) containing so much moisture in the air, damp, moist, steamy, tropical, sticky, clammy, sultry, muggy, suffocating Taking Care of Your Car in Hot WeatherFlorida summers are hard on cars. Between long stints on the interstate and lots … Read more

Practice Reading & Listening on Climate for IELTS & TOEFL

Practice Reading & Listening on Climate Practice Reading & Listening on Climate for IELTS & TOEFL with illustrated flashcards, a podcast as a documentary from National Geographic YouTube Channel and text-to-speech transcribed by Mahsa Mohammadi The ozone layer 15 to 35 kilometers above Earth’s surface, a gas called ozone surrounds the planet. The ozone layer … Read more

Adverse 1100 Words You Need Week 9 Day 1

Adverse 1100 Words You Need Adverse 1100 Words You Need /ˈæd.vɜːs/ (adj) having a negative or harmful effect on something, pernicious, detrimental, deleterious, unfavorable, unpleasant, opposing, hostile, contrary: The match has been cancelled due to adverse weather conditions. So far the drug is thought not to have any adverse effects. antonym: favorable, cooperative, agreeable adv: … Read more

Deforestation | An IELTS Essay Sample

Deforestation | An IELTS Essay Sample Deforestation | An IELTS Essay Sample Topic: Logging the trees of the rain forests is a serious problem and it may lead to the extinction of animal and human life. To what extent do you agree with the intensity of this menace? The Essay Written by LELB Students In … Read more