کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی با فلش کارت و پادکست

پادکست آموزشی 504 واژه

کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی یکی از بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی به ویژه برای فراگیری واژگان بسیار ضروری می باشد. این کتاب پرفروش واژگان که از محصولات انتشارات بارونز می باشد تا کنون چندین بار تجدید چاپ شده است. کتاب 504 واژه ضروری در بین زبان آموزان ایرانی نیز محبوبیت نسبتا خوبی دارد. 504

Summit 504 Absolutely Essential Words Lesson 37

summit LELB Society

Summit 504 Absolutely Essential Words Lesson 37 /ˈsʌm.ɪt/ (noun) the peak of a mountain – the highest point or most important part of something, pinnacle, acme, zenith, crown, tip, apex – top-level diplomatic conference, meeting, summit meeting They’re looking for 15 aspiring storytellers to join the summit, at which they’ll be coached by Freedman herselfRead

Drought 504 Absolutely Essential Words Lesson 37

drought LELB Society

Drought 504 Absolutely Essential Words Lesson 37 /draʊt/ (noun) a long period of time when there is no or just little precipitation or rain, long period of dry weather, lack of rain, dry spell, deficiency, scarcity, shortage of water, dearth The impacts of drought were discussed at length as were the issues of approaching droughtRead

Deliberate 504 Absolutely Essential Words Lesson 37

deliberate LELB Society

Deliberate 504 Absolutely Essential Words Lesson 37 /dɪˈlɪb.ə.reɪt/ (adj & verb) Adjective: previously planned and intentional, slow and careful, premeditated, purposeful, conscious and mindful, cautious, thoughtful, wary Verb: to consider something carefully and profoundly, deem, ponder, reflect, think, weigh up Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan on Monday, October 8, criticised those agitating against his government’sRead

Traitor 504 Absolutely Essential Words Lesson 37

traitor LELB Society

Traitor 504 Absolutely Essential Words Lesson 37 /ˈtreɪ.təʳ/ (noun) a person who betrays his own country or friends, perfidious person, double-dealer, treacherous person, betrayer, double agent, turncoat, spy, back-stabber, deserter, conspirator, renegade, defector, collaborator Treason is the crime of attacking a state authority to which one owes allegiance. A person who commits treason is knownRead

Surplus 504 Absolutely Essential Words Lesson 37

surplus LELB Society

Surplus 504 Absolutely Essential Words Lesson 37 /ˈsɜː.pləs/ (adj & noun) (of an amount or quantity) more than enough, excess, extra, excess amount, redundancy, superfluous, remaining, superfluity, surfeit, spare, profusion, overflow, plethora, oversupply, leftover – an amount of money that is left after all liabilities have been met, additional A budget surplus occurs when incomeRead

Dwindle 504 Absolutely Essential Words Lesson 37

dwindle LELB Society

Dwindle 504 Absolutely Essential Words Lesson 37 /ˈdwɪn.dļ/ (verb) to become less or smaller in amount or size, reduce, lessen, decrease, fade, decline, vanish, diminish, drop, subside, fall off, shrink, plummet, disappear Earth’s water supply is dwindling as ‘drought-like conditions become the new normal’ Climate change is producing more rain, but the world’s water supplyRead

Majestic 504 Absolutely Essential Words Lesson 37

monarch LELB Society

Majestic 504 Absolutely Essential Words Lesson 37 /məˈdʒes.tɪk/ (adj) noble and dignified, magnificent, superb, splendid, impressive, distinguished, resplendent, graceful, gracious – kingly, royal, grand, grandiose Ireland’s Majestic Beauty Jenna Holeman is a CISabroad student studying in Ireland this semester, originally hailing from Ohio University. Follow her journey through a few different excursions she went onRead

Redeem 504 Absolutely Essential Words Lesson 36

redeem LELB Society

Redeem 504 Absolutely Essential Words Lesson 36 /rɪˈdiːm/ (verb) to trade in or exchange, buy something back, convert, cash in – compensate for, restore, make amends for, redress, make up for, save – set free, exempt, release, liberate, rescue, emancipate Redeeming your mortgage You may want to pay off your mortgage before the end ofRead

Sympathetic 504 Absolutely Essential Words Lesson 36

Sympathetic 504 Absolutely Essential Words Lesson 36 at LELB Society

Sympathetic 504 Absolutely Essential Words Lesson 36 /ˌsɪm.pəˈθet.ɪk/ (adj) Sympathetic definition showing care and attention to the sufferings of other people, concerned, kind, compassionate, caring, sensitive, considerate, understanding, empathetic, benevolent – in accord, approving, supportive, agreeing, congenial, amiable, friendly, affable, agreeable Sympathetic in context When someone special to your friend has passed away, it isRead