کاملترین منبع آموزشی 1100 واژه ضروری انگلیسی با فلش کارت و پادکست

1100 words you need to know to pass any exam with flashcards

کتاب 1100 واژه ضروری انگلیسی از انتشارات مرکز بارونز یکی از برترین منابع آموزش زبان انگلیسی به ویژه برای فراگیری واژگان آکادمیک و نسبتا دشوار زبان انگلیسی می باشد. برای موفقیت در آزمون های آیلتس، تافل و غیره، پس از مطالعه کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی، خواندن کتاب 1100 واژه، توصیه می شود. 1100 فلش

Impervious GRE Vocabulary Flashcard

Impervious GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Impervious GRE Vocabulary Flashcard ɪmˈpɜː.vi.əs/ (adj) Definition describing a person who is not influenced or affected easily, untouched, insensitive, invulnerable, unaffected, insusceptible, indifferent, imperturbable, immune – impossible to penetrate, impenetrable, impassable, resistant, impermeable, hermetic, impregnable, watertight Example Make a splash! There is no weather that can make your children stay at home. See our wideRead

Elegy GRE Vocabulary Flashcard

Elegy GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Elegy GRE Vocabulary Flashcard /ˈel.ə.dʒi/ (noun) Definition a sad and mournful song or poem over the death of someone, funeral poem, sorrowful speech, threnody, dirge, lament, lamentation, eulogy, requiem, funeral song Example In English literature, an elegy is a poem of serious reflection, usually a lament for the dead. However, “for all of its pervasivenessRead

Invidious GRE Vocabulary Flashcard

Invidious GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Invidious GRE Vocabulary Flashcard /ɪnˈvɪd.i.əs/ (adj) Definition unpleasant because of being unfair or unjust, defamatory, calumnious, maligning, unenviable, detractive, libelous, insulting, deplorable, resentful, odious, obnoxious, scandalous, undesirable, vilifying, discriminatory, horrible, jaundiced Example As Los Angeles employment lawyers, we often see cases where people are treated invidiously and unfairly because of who they are. Others areRead

Loquacious GRE Vocabulary Flashcard

Loquacious GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Loquacious GRE Vocabulary Flashcard /ləʊˈkweɪ.ʃəs/ (adj) Definition describing a person who talks a lot, voluble, garrulous, verbose, wordy, effusive, gabby, loose-tongued, talkative, unreserved, chatty, gossipy Example I feel I have lots of good traits for a manager. However when I express interest in moving up, bosses are usually surprised. Am I not talkative or loquaciousRead

Lapidary GRE Vocabulary Flashcard

Lapidary GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Lapidary GRE Vocabulary Flashcard /lap·i·dary/ (adj) Definition relating to precious stones or gemstones and polishing or engraving on them, pebble, engraved on a gemstone Example Lapidary is the practice of shaping stone, minerals, or gemstones into decorative items such as cabochons, engraved gems (including cameos), and faceted designs. A person who practices lapidary is knownRead

Requite GRE Vocabulary Flashcard

Requite GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Requite GRE Vocabulary Flashcard /rɪˈkwaɪt/ (verb) Definition to give back or pay back something to someone in return for their favor, kindness, etc. reciprocate, compensate, make up for, return, recompense, retaliate, repay, revenge, avenge, even the score, tit for tat Example The Rule of Obligation, also known as “reciprocity,” states that when others do somethingRead

Magnate GRE Vocabulary Flashcard

Magnate GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Magnate GRE Vocabulary Flashcard /ˈmæg.nət/ (noun) Definition an influential and powerful person, tycoon, a successful and rich businessman, baron, entrepreneur, potentate, industrialist, luminary, mogul, dignitary, nabob Example Growing up, I learned that the worse thing that could happen by asking for something is that someone could say no to you. On the contrary, if youRead

Matrimony 504 Absolutely Essential Words Lesson 25

Matrimony | English Flashcard for matrimony - LELB Society

Matrimony 504 Absolutely Essential Words Lesson 25 /ˈmæt.rɪ.mə.ni/ (noun) the condition or state of being married, union, wedlock, nuptials, marriage, married state, monogamy, wedding In celebrating the sacrament of Holy Matrimony, many people proclaim the communion of love between the spouses and ask God’s blessing on the new couple that their nuptial union might beRead

Innovative 504 Absolutely Essential Words Lesson 15

innovative LELB Society

Innovative 504 Absolutely Essential Words Lesson 15 /ˈɪn.ə.və.tɪv/ (adj) generating new and novel ideas, using new ideas and methods, original, groundbreaking, state-of-the-art, fresh, innovatory and creative, using initiative, unprecedented, inventive, pioneering It’s more than five months since Wuhan, the city where the coronavirus outbreak began, went into lockdown marking the beginning of COVID-19 restrictions. InRead