کاملترین منابع آزمون جی آر ای شامل 2600 واژه مصور در متن

GRE Vocabulary Flashcards

منابع آزمون جی آر ای به همراه فلش کارت مصور و مثال ها و متون واقعی، کامل ترین منبع آزمون جی آر ای به حساب می آید. تمامی 500 واژه جی آر ای که در بسته آموزشی Kaplan GRE Vocabulary وجود دارد، در آکادمی ما موجود می باشد با این تفاوت که، شما می توانید

Inquest GRE Vocabulary Flashcard

Inquest GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Inquest GRE Vocabulary Flashcard /ˈɪŋ.kwest/ (noun) Definition a formal and official investigation or inquiry into the causes of someone’s death or a failure or defect in something, examination, inspection, probe, analysis, autopsy, probing, postmortem, inquisition, quest, research Example The coroner may order a postmortem examination to determine the cause, identification of the remains or aRead

Dilate GRE Vocabulary Flashcard

Dilate GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Dilate GRE Vocabulary Flashcard /daɪˈleɪt/ (verb) Definition to expand and grow wider or larger, enlarge, widen, expatiate, amplify, distend, expound, elaborate Example Sometimes your pupils can dilate without any change in the light. The medical term for it is mydriasis. Medicines, injuries, and diseases can all cause this eye condition. Pressure that builds inside yourRead

Molt GRE Vocabulary Flashcard

Molt GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Molt GRE Vocabulary Flashcard /məʊlt/ (noun & verb) Definition (of birds and some animals especially reptiles) to lose or shed hair, skin or feathers periodically to grow new ones, desquamate, shed, defoliate, flake, scale, exuviate, peel, skin, slough – loss of skin, hair or feathers Example In biology, molting, also known as sloughing, shedding, orRead

Rococo GRE Vocabulary Flashcard

Rococo GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Rococo GRE Vocabulary Flashcard /rəʊˈkəʊ.kəʊ/ (adj & noun) Definition florid, intricate, greatly ornamented, highly decorated, showy, extravagant, decorative, baroque, fancy, elaborate, flamboyant, exaggerated, ostentatious, ornamental Example Rococo is an exceptionally ornamental and theatrical style of architecture, art and decoration which combines asymmetry, scrolling curves, gilding, white and pastel colors, sculpted molding, and trompe-l’œil frescoes toRead

Curmudgeon GRE Vocabulary Flashcard

Curmudgeon GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Curmudgeon GRE Vocabulary Flashcard /kəˈmʌdʒ.ən/ (noun) Definition an old and bad-tempered person, a cranky person, crab, coot, grouch, ill-tempered person, a surly and irritable person, misanthrope Example Ageing is an inevitable, undeniable truth of life that is bound to strike each one of us at some point. Perhaps, at this juncture in life, it’s yourRead

Panegyric GRE Vocabulary Flashcard

Panegyric GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Panegyric GRE Vocabulary Flashcard /ˌpæn.əˈdʒɪr.ɪk/ (noun) Definition a piece of writing or speech intended to exalt someone or give them compliments, encomium, accolade, eulogy, homage, tribute, speech of praise Example To appreciate the special significance of the term “panegyric” in Dryden’s day, it is helpful to distinguish this term from its common twentieth-century synonym, “encomium.”Read

Apostate GRE Vocabulary Flashcard

Apostate GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Apostate GRE Vocabulary Flashcard /əˈpɒs.teɪt/ (noun) Definition a person who renounces a religious belief or faith or has given up a political party, renegade, traitor, renouncer, deserter, heretic, defector Example Apostasy is the formal disaffiliation from, abandonment of, or renunciation of a religion by a person. It can also be defined within the broader contextRead

Intransigent GRE Vocabulary Flashcard

Intransigent GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Intransigent GRE Vocabulary Flashcard /ɪnˈtræn.zɪ.dʒənt/ (adj) Definition refusing to change one’s mind or be persuaded, obdurate, impeccable, rigid, inflexible, unyielding, unbending, adamant, uncooperative, implacable, inexorable, uncompromising, unrelenting, resolute, obstinate, single-minded, stubborn, intractable Example If you have a stubborn person in your life, who is intransigent on some special ideas, consider yourself lucky. Stubborn people canRead

Viscous GRE Vocabulary Flashcard

Viscous GRE Vocabulary Flashcard at LELB Society

Viscous GRE Vocabulary Flashcard /ˈvɪs.kəs/ (adj) Definition (of a liquid) thick and sticky and not flowing easily, of high viscosity, adhesive, gluey, gummy, viscid, gelatinous, glutinous, Example In condensed matter physics and physical chemistry, the terms viscous liquid, supercooled liquid, and glassforming liquid are often used interchangeably to designate liquids that are at the sameRead