پرسیدن Meaning in Farsi – Learn Persian Online

پرسیدن Meaning in Farsi پرسیدن Meaning in Farsi /porsidan/ (verb) English: ask, put, query, question French: Demander Urdu: پوچھیں Farsi: سوال کردن، پرسش کردن، خبر گرفتن Noun: پرسش Adjective: پرسیدنی … Read more

خواندن Meaning in Farsi – Learn Persian Online

خواندن Meaning in Farsi خواندن Meaning in Farsi /xāndan/ (verb) English: read, study French: Lis Urdu: پڑھیں Farsi: مطالعه کردن، آموختن، کسی را صدا زدن Noun: خواننده Examples: .در کتابخانه … Read more