Learn Persian with Hajji Firuz – آموزش آنلاین فارسی

Learn Persian with Hajji Firuz Learn Persian with Hajji Firuz آغاز سال نو در ایران با نام «نوروز» جشن گرفته می شود. جشن نوروز، قدیمی ترین و بزرگترین جشن ایرانیان با سنت های خاص می باشد. در روزهای پایانی سال (اسفند ماه) همه خود را برای شروع سال نو آماده می کنند. هر کسی خانه … Read more

This lesson was published on Mar 30, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment