Log in

داستان روباه و انگور برای آموزش آنلاین زبان فارسی با پادکست و تمرینات

داستان روباه و انگور

داستان روباه و انگور

در یک روز گرم تابستانی، روباهی آرام آرام مشغول قدم زدن و گشت و گذار در باغی پر از میوه بود که ناگهان خود را در مقابل درخت انگور بلندی دید که پر از خوشه های انگور آبدار و خوش رنگ و رو بود. روباه داستان ما که به خاطر گرمای شدید خیلی هم تشنه شده بود در حالی که به انگورهای رسیده زل زده بود، به خود گفت:

“این انگورها می تونن تشنگی منو کاملا برطرف کنن. آخ جون، درست همون چیزی که نیاز داشتم!”

سپس چند قدم به عقب رفت و دورخیز کرد و دوان دوان به سوی خوشه های انگور رفت و با تمام نیرو، به سمت خوشه ها پرید.

ولی خوشه های انگور خیلی بلند بودند و دست روباه به آنها نرسید.

روباه نا امید نشد و چند بار این کار را تکرار کرد ولی متاسفانه هرگز موفق نشد. روباه بیچاره که بسیار خسته و تشنه شده بود، دست از پا درازتر، با حسرت به خوشه های انگور نگاه کرد. ولی چون کاری از دستش ساخته نبود، با بی اعتنایی ظاهری آهسته آهسته از آن درخت انگور دور شد در حالی که زیر لب این بهانه را زمزمه می کرد:

“شک ندارم که انگوراش ترش و بدمزه هستن!”

پند داستان روباه و انگور

در ادبیات فارسی، دو ضرب المثل وجود دارد که بیان کننده پیام داستان روباه و انگور می باشند. هر دوی این ضرب المثل ها به موضوع دلیل تراشی و توجیه اشاره می کنند. یعنی وقتی فردی قادر به انجام کاری نیست، ممکن است بهانه بیاورد و از زیر بار مسولیت شانه خالی کند. استفاده از این نوع بهانه می تواند به طور موقتی، فرد بهانه جو را شاد و خرسند نگاه دارد.

گربه دستش به گوشت نمی رسه، میگه بو میده!

عروس بلد نیست برقصه، میگه زمین کجه!

واژگان و اصطلاحات

1- مشغول قدم زدن: در حال قدم زدن

2- گشت و گذار: تفریح و لذت بردن از دیدن جاهای زیبا

3- در مقابل: در جلوی

4- خوشه انگور: شاخه انگور

5- زل زده بود: خیره شده بود، به چیزی برای مدتی نگاه می کرد

6- برطرف کردن تشنگی: از بین بردن تشنگی

7- دورخیز کردن: آهسته آهسته به عقب رفتن و خود را برای گرفتن چیزی و یا پریدن از روی چیزی آماده کردن

8- موفق نشد: پیروز نشد، نتوانست

9- دست از پا درازتر: کنایه از خستگی، نا امیدی و ناکامی

10- با حسرت: کنایه از نا امیدی و ناکامی، آزمندانه

11- کاری از دستش ساخته نبود: نمی توانست کاری انجام دهد

12- بی اعتنایی: بی توجهی

13- بهانه: دلیلی که یک فرد می آورد تا چیزی را توجیه کند

14- زمزمه کردن: چیزی را زیر لب به آهستگی گفتن

15- دلیل تراشی: استفاده از دلیل، توجیه و یا بهانه برای موفق نشدن در کاری

16-  از زیر بار مسولیت شانه خالی کردن: از مسولیت و یا وظیفه خود فرار کردن

پرسش و پاسخ

1- به نظر شما چه نوع انسان هایی همیشه از زیر بار مسولیت شانه خالی می کنند؟

2- آیا روباه داستان می توانست کار دیگری انجام دهد؟

3- شما اگر جای روباه داستان ما بودید، چه کار می کردید؟


About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

View All 3984 Posts by this Author »

We respond to all comments immediately. View the 30 newest comments and new topics in forums.

Leave a Comment

1 + sixteen =