Log in

داستان گاوهای نر و چرخ گاری برای آموزش زبان فارسی

داستان گاوهای نر و چرخ گاری برای آموزش زبان فارسی به کودکان و نوجوانان برگرفته از داستانهای ازوپ به همراه ویدیوی آموزشی، لیست واژگان جدید، نسخه انگلیسی برای پرورش کودک دوزبانه و پرسش برای درک مطلب

مترجم: دکتر محمد حسین حریری اصل

نسخه انگلیسی داستان گاوهای نر و چرخ گاری

برای خواندن نسخه انگلیسی داستان گاوهای نر و چرخ گاری، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

The Oxen and the Axletrees by Aesop for ESL Students

The Oxen and the Axletrees by Aesop for ESL Students

ویدیوی داستان گاوهای نر و چرخ گاری

متن داستان گاوهای نر و چرخ گاری

The Mouse and the Bull - short story from Aesop for ESL students to learn vocabulary in real context

در یک مزرعه زیبا، دو گاو نر بزرگ و نیرومند مشغول کشیدن یک گاری بزرگ بودند. این گاری بسیار سنگین بود چون چند تنه درخت بزرگ بر روی آن قرار داشت.

The Oxen and the Axletrees by Aesop for ESL Students with a Video and Vocabulary Practice

گاری سنگین با یک یوغ به دور گردن گاوها بسته شده بود و گاوها با تلاش بسیار، آن گاری سنگین را به دنبال خود می کشاندند. گاوهای پرتلاش و کوشا، بدون اینکه حتی حرفی بزنند و یا شکایتی بکنند، گاری سنگین را به دنبال خود می کشاندند.

آموزش زبان فارسی با قصه موش و گاو به همراه ویدیو و نسخه انگلیسی مناسب برای تمرین خواندن و نوشتن فارسی

در این هنگام، چرخ های گاری به صدا در آمدند و سکوت مزرعه را شکستند. صدای گوشخراش چرخها، گاوهای نر را دل آزرده کرد. سرانجام، گاوها برای مدتی ایستادند و رو به چرخها کردند و با عصبانیت گفتند:

The Gnat and the Bull to learn English with fairy tales at LELB Society with podcast and new vocabulary

«آهای چرخها، این همه سر و صدا برای چیه! شما اگه جای ما بودید، چه کار می کردید؟ حالا خوبه که این وزن سنگین رو ما داریم می کشیم! پس حد اقل، شما هم شکایت نکنید و ساکت باشید!»

واژگان جدید داستان گاوهای نر و چرخ گاری

 1. گاری: چرخ بزرگی که از آن برای جابجا کردن وسایل استفاده می کنند
 2. یوغ: وسیله ای چوبی که به دور گردن گاوها می انداختند تا گاوها باری را بکشند و یا زمین را شخم بزنند
 3. پرتلاش: زحمتکش، سختکوش، کوشا
 4. شکایت کردن: بیان نارضایتی و ناراحتی، گله کردن
 5. سکوت: آرامش
 6. گوشخراش: بسیار بلند و آزاردهنده
 7. دل آزرده: ناراحت
 8. عصبانیت: خشم

پرسش های داستان گاوهای نر و چرخ گاری

به پرسش های زیر در بخش کامنت گذاری پاسخ دهید:

 1. شما از این داستان فارسی چه درسی می گیرید؟
 2. چرا گاوهای نر ناراحت و عصبانی شدند؟
 3. در داخل گاری چه چیزی قرار داشت و چرا آنقدر سنگین بود؟

Leave a Comment

Chat