Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#109814

برای کلاس بعدی انشا کوتاهی در فورم یا انجمن درباره موضوع خواسته شده بنویسید. در نوشته خود به سوال های پرسیده شده جواب دهید. حداقل دو پاراگراف برای این تمرین بنویسید.

انشای فارسی درباره کتاب مورد عللاقه شما

نوشتن انشا درباره کتاب مورد علاقه شما به زبان فارسی

Categories:

Last updated on October 16, 2022 by