خوشحال و شاد و خندانم – آموزش آنلاین فارسی به کودکان با شعر و آهنگ

خوشحال و شاد و خندانم

خوشحال و شاد و خندانم

خوشحال و شاد و خندانم

خوشحال و شاد و خندانم
قدر دنیا رو می‌دانم 

خوشحال و شاد و خندانم
قدر دنیا رو می‌دانم


      خنده کنم من             دست بزنم من

پا بکوبم من               شادانم


در دلم غمی ندارم

در دلم غمی ندارم
زیرا هست سلامت جانم

در دلم غمی ندارم
زیرا هست سلامت جانم


گل صحرا

عمر ما کوتاست

چون گل صحراست

پس بیایید شادی کنیم


بیایید باهم بخونیم

بیـایید باهم بخوانیم
ترانه‌ی مهربانی

بیـایید باهم بخوانیم
ترانه‌ی مهربانی


گل بریزم من

عمر ما کوتاست

چون گل صحراست

پس بیایید شادی کنیم

گل بریزم من

از روی دامن بر روی خرمن

شادانم

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment