خوشحال و شاد و خندانم – آموزش آنلاین فارسی به کودکان با شعر و آهنگ

خوشحال و شاد و خندانم خوشحال و شاد و خندانم خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می‌دانم  خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می‌دانم       خنده کنم من             دست بزنم من پا بکوبم من               شادانم در دلم غمی … Read more

This lesson was published on Mar 15, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment