Log in

Reply To: مکالمه فارسی برای غیر فارسی زبانان با پرسش های ساده

Last updated on October 16, 2022 by with 7 Views and Reading Time: 2 minutes
#109836

آفرین جید، خیلی عالی نوشتی. در کلاس آنلاین فارسی درباره هر کدوم از این جمله ها، صحبت می کنیم تا با تلفظ درست واژگان فارسی هم بیشتر آشنا بشی و با هم مکالمه فارسی داشته باشی.

* بهتره بعد از پایان جمله، نقطه بگذاری: اسم من جید جانسون است.

* من پارسی هستم = بهتر است بگی من ایرانی هستم.

* زبانمادری من انگلیسی است. زبان مادری = اولین زبانی که به شکل طبیعی از پدر و مادر یاد گرفتی

* دانش آموز یا دانشجو؟ دانش آموز در مدرسه درس می خواند و تحصیل می کند، در حالی که دانشجو در دانشگاه یا کالج درس می خواند و تحصیل می کند.

* من هم فیلم ترسناک خیلی دوست دارم.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment