بهترین منابع فارسی در مدرسه فارسی LELB Society

#111810

آفرین بر شما که اینقدر کامل جملات خودت را نوشتی.

همان طور که در درس فعل کمکی گفته شده کلمه “شدن” برای “اجازه گرفتن” هم استفاده می شود.

برای مثال: میشه من از کتاب شما استفاده کنم.

کلمه “گذاشتن” نیز به معنی “اجازه گرفتن” استفاده می شود

برای مثال: می گذارید من از کتاب شما استفاده کنم.

با انجام تمرین های هر درس در مدرسه فارسی LELB Society، می توانید به شکل عملی و کاربردی فارسی را یاد بگیرید.

Last updated on December 24, 2022 by