Reply To: آموزش زبان فارسی درباره عیادت از بیمار با کارتون

#112545

بله، خیلی خوب و کامل به همه پرسش ها پاسخ دادید. در پاسخ شما، اشتباه های زیر وجود دارد:

تسادف = تصادف

حافزه = حافظه

خاترات = خاطرات

در هال تسادف = در حال تصادف

Categories:

This page was published on by