Log in

حسود هرگز نیاسود آموزش زبان فارسی با ضرب المثل

Last updated on September 23, 2022 by with 33 Views and Reading Time: 5 minutes
 • This topic is empty.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #109264

   حسود هرگز نیاسود یک ضرب المثل معروف در زبان فارسی است که به معنی این است که کسی که به دیگران حسودی می کند، نمی تواند آسایش و آرامش داشته باشد زیرا یک انسان حسود همواره خود را با دیگران مقایسه می کند.

   برای فهمیدن بهتر معنی ضرب المثل فارسی حسود هرگز نیاسود، داستان فارسی کلاغ و قو را بخوانید و ویدیوی داخل درس را ببینید. همچنین، می توانید برای پرورش کودک دوزبانه، نسخه انگلیسی داستان کلاغ و قو را بخوانید و ویدیوی داخل آن را نیز به زبان انگلیسی ببینید.

   سپس در قسمت پایین بنویسید که چرا حسادت کلاغ به قو باعث شد که کلاغ جان خود را از دست بدهد و بمیرد و هرگز آسایش نداشته باشد.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment