داستان موش روستایی و موش شهری برای آموزش آنلاین زبان فارسی

داستان موش روستایی و موش شهری داستان موش روستایی و موش شهری روزی روزگاری، موشی که مدتها در شهر زندگی می کرد، برای دیدار با پسرعمویش که ساکن روستا بود، عازم روستا شد. موش روستایی با اینکه به زندگی سخت در روستا عادت کرده بود، برای استقبال و پذیرایی از پسرعموی شهرنشین خود، سنگ تمام … Read more

This lesson was published on Jul 09, 2020 by

Login to study this lesson.