بازگشت ماشین های پرنده – آموزش آنلاین زبان فارسی برای سطح پیشرفته

بازگشت ماشین های پرنده بازگشت ماشین های پرنده قالیچۀ پرنده در روایت‌های زیادی مورد اشاره قرار گرفته است. موضوع قالیچۀ پرنده در دنیای امروز به شکل ماشین‌های پرنده درآمده است. بعضی از ما در مورد ماشین های پرنده شنیده ایم. بعضی از ما حتی تصاویر، پویانمای ها و فیلم هایی در این مورد دیده ایم. … Read more

This lesson was published on Aug 01, 2020 by

Login to study this lesson.