آموزش حرف الف فارسی – آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان

آموزش حرف الف فارسی آموزش حرف الف فارسی « آ »  اولم « آ »  اول                             اولین حرف الفبا قد درازی دارم                                      بر سر … Read more

This lesson was published on Jun 04, 2020 by

Login to study this lesson.

2 comments on “آموزش حرف الف فارسی – آموزش حروف الفبای زبان فارسی به کودکان”

    • You’re so welcome. I’m glad the kids loved it. You can use this comment form to leave your opinions and questions anytime. There is a comment form like this at the bottom of each lesson.

Leave a Comment