کلاس آنلاین فارسی برای کودکان – Online Persian Class for children

کلاس آنلاین فارسی برای کودکان کلاس آنلاین فارسی برای کودکان محتوای آموزشی مورد استفاده در کلاس های آنلاین LELB Society، بر اساس سطح و نیاز زبان آموز تدوین می شود. در آموزش برای کودکان و نوجوانان، بیشتر از محتواهای آموزشی مثل داستان و شعر به کار گرفته می شود. به این ترتیب کودکان در جریان … Read more

This lesson was published on Jun 21, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment