آموزش آنلاین فارسی مقدماتی درباره فصل زمستان

آموزش فارسی مقدماتی به کودکان با شعر، موسیقی و درسهای متنوع بویژه برای آموزش زبان فارسی به کودکان غیر فارسی زبان و مقیم خارج از کشور در مدرسه فارسی LELB Society آموزش آنلاین فارسی مقدماتی درباره فصل زمستان آموزش آنلاین فارسی مقدماتی با مفاهیم ساده درباره رنگ ها، فصل ها، حیوانات، شغل ها همراه با

Read more

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

1 thought on “آموزش آنلاین فارسی مقدماتی درباره فصل زمستان”

Leave a Comment