Log in

آموزش اعداد فارسی به کودکان با شعرو بازی قایم موشک

Published on February 4th, 2019 | Last updated on February 21st, 2023 by | Category: Learn Persian Online with 400 Persian Lessons + Videos | No Comments on آموزش اعداد فارسی به کودکان با شعرو بازی قایم موشک | 1786 Views | Reading Time: 3 minutes

آموزش اعداد فارسی به کودکان با شعر و یادگیری شمردن و شکل نوشتن اعداد یک تا ده برای آموزش زبان فارسی به کودکان غیر فارسی زبان با ویدیو

آموزش اعداد فارسی به کودکان با شعر

ما در دست هامون ده (10) انگشت داریم و می توانیم با آن ها، از یک تا ده را بشماریم. 

برای نوشتن اعداد فارسی از سمت چپ به راست می نویسیم. شکل نوشتن اعداد فارسی را در ویدیو ببینید و تمرین کنید.

یادگیری شمردن اعداد با انگشت (عدد یک تا ده)

 من توی دستام 10 (ده) انگشت دارم 

 من دوست دارم تا 10 (ده) بشمرم

 1 (یک) پروانه زیبا دیدم

 با 2 (دو) تا دستهام شکلش کشیدم

با 3 (سه) تا گنجشک توی آسمون

4 (چهار) تا گل توی باغچه مون

5 (پنج) تا انگشتم تو دست راستم، هم صدا شدن

1، 2، 3، 4 و 5 (یک و دو و سه، چهار و پنج)

واسه یک دستن، واسه یک دستن

6 (شش) تا ابر توی آسمون، خبر میاره، بارون می باره، بارون می باره

7 (هفت) تا رنگ داره رنگین کمون، وقتی در میاد تو آسمون

مرغ و خروسه با 8 (هشت) تا جوجه، بیرون میان از توی لونه

9 (نه) تا ماهی شنا می کنن توی رودخونه

انگشت شستم تو دست دیگه، با خنده میگه، منم انگشت 10 (ده) هستم

پنج تا انگشتم تو دست چپم، هم صدا شدن

6، 7، 8، 9 و 10 واسه یک دستن

من توی دستهام 10 انگشت دارم من دوست دارم تا 10 بشمرم

آموزش اعداد فارسی به کودکان با بازی قایم باشک

بعد از شعر و آموزش اعداد با شمارش انگشتان دست ارتباط حسی آنها با شمارش برقرار می گردد. بعد از آن می توان با بازی قایم باشک یا قایم موشک هیجان و اشتیاق شمارش را در آنها ایجاد کرد به این ترتیب که کودک با دستان خود چشمها را بسته و تا عدد 5 می شمارد و شنل قرمزی (شخصیت کارتونی کلاس) پشت سر معلم یا پشت مانیتور قایم می شود و کودک از طریق مانیتور اطراف را برای پیدا کردن شنل قرمزی می بیند. در این موقعیت کمی از سر شنل قرمزی پیدا شده و کودک آن را پیدا می کند. بار دیگر بازی تکرار می شود و این بار شنل قرمزی تا 5 می شمارد و کودک قایم می شود. بنابراین شعر همراه با ارتباط شمارش اعداد با انگشتان دست و بازی قایم باشک یادگیری اعداد را برای کودکان جذاب و دلنشین می کند.

پویانمایی در آموزش به کودکان تاثیر بسیار مهمی در ارتباط و تعامل با کودکان، درک و تقویت فکر کودکان، ایجاد خلاقیت و افزایش انگیزه زبان آموزان دارد. علاوه بر آن کودکان با اشتیاق در یادگیری شرکت می کنند و آن را دوست دارند.

آموزش، شعر و طراحی: هاجر عزیز زنجانی

 من توی دستام 10 (ده)  انگشت دارم  من دوست دارم تا 10 (ده) بشمرم
یک پروانه زیبا دیدم
با دو  تا دستهام شکلش کشیدم
با سه تا ابر توی آسمون
چهار تا گل توی باغچه مون
پنج تا انگشتم هم صدا شدن 1-2-3-4-5 واسه یک دستن، واسه یک دستن

Leave a Comment

Chat