آموزش رنگها به فارسی برای کودکان با شعر و نقاشی

آموزش رنگها به فارسی برای کودکان آموزش رنگها به فارسی برای کودکان دنیای رنگ رنگی  چقدر تو قشنگی وقتی هوا ابریه                        میاد چک چک بارون نور آفتاب می تابه                    به قطره های بارون باهم دیگه … Read more

This lesson was published on Oct 26, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment