آموزش زبان فارسی مقدماتی با داستان سازی – داستان درخت مغرور

آموزش زبان فارسی مقدماتی با داستان سازی- داستان درخت مغرور آموزش زبان فارسی مقدماتی آموزش و طراحی: هاجر عزیز زنجانی داستان سازی می تواند به زبان آموزان این فرصت منحصر به فرد را برای تمرین شنیدن و بعد نوشتن بدهد. زبان آموزان باید ویدیو های جاسازی شده را هر چند بار به همان اندازه که … Read more

This lesson was published on Feb 06, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment