آموزش فارسی فصلهای سال برای کودکان با شعر و ویدئوی آموزشی

آموزش فارسی فصلهای سال آموزش فارسی فصلهای سال هر سال چهار فصله             همه فصل هاش قشنگه اول بهار اومد پدید               همه چی تو دنیا شد جدید بهار بهار بهاره                      با خود شادی میاره چه … Read more

This lesson was published on Nov 08, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment