Log in

روشهای مناسب درک مطلب برای بهبود مهارت خواندن

Published on May 13th, 2019 | Last updated on December 8th, 2020 by | Category: Reading Practice in English | No Comments on روشهای مناسب درک مطلب برای بهبود مهارت خواندن | 1579 Views | Reading Time: 3 minutes

روشهای مناسب درک مطلب

روشهای مناسب درک مطلب

مهارت خواندن و فهمیدن متون قسمت مهمی در یادگیری زبان می باشد که نیاز به برقراری ارتباط بین دانش زبان و درک محتوای مربوط به آن دارد. درک مطلب متون زبان نیاز به فکر کردن درباره اطلاعات و ایده های موجود در متن دارد. گاهی با وجود اینکه چندین بار جمله یی را می خوانید، نمی توانید معنای اصلی آن را درک کنید و برای رسیدن به معانی در نظر گرفته شده باید به خطوط قبل بازگردید. بر این اساس، برخی از راهبردهای موثر برای استفاده قبل، در طی و بعد از خواندن مطالب برای درک بهتر از متن وجود دارد که برای تقویت مهارت خواندن از نظر سرعت و درک مطلب می توانید از آنها بهره ببرید که در ادامه به آنها اشاره می شود

راهبردهای موثر قبل از شروع خواندن

همانطور که فعالیت ورزشی نیاز به گرم کردن و آماده سازی بدن دارد درک بهتر مطالب هنگام مطالعه نیز نیاز به گرم کردن و آماده سازی مغز دارد. در این مرحله باید قبل از شروع خواندن، با تفکر درباره آنچه که قبلا در مورد موضوع می دانید خود را آماده کنید. هدف خود را برای خواندن تعیین کنید، سپس متن را با استفاده از سرفصل ها، عناوین، تصاویر و جداول مرور نموده تا دیدگاه کلی از مطالب ارانه شده داشته باشید. بنابراین شما هوشمندانه وارد گام بعدی می شوید

راهبردهای موثر در طی خواندن

هنگام مطالعه با دیدگاه نویسنده درباره موضوع آشنا می شوید. ینابراین الگوی نویسنده از مطالب نظیر بررسی عوامل موثر، اهمیت، مقایسه، راه حل، سازماندهی یا بررسی شرایط راهنمای شما در درک بهتر متون بوده و کلمات کلیدی را ارائه می کند. سعی کنید ایده های متن را با دانش قبلی خود مرتیط نموده در صورت نفهمیدن موضوع نکات را مرور کنید.هنگام مطالعه لازم نیست کلمات را تک به تک بخوانید، درک پیام جملات را جایگزین ترجمه لغات نمایید. با چشم کلمات را دنبال نمایید زیرا خوانده بی صدا سرعت مطالعه و تمرکز بر محتوای متن را بیشتر می کند

 راهبردهای موثر بعد از خواندن

فرآیند خواندن با رسیدن به “پایان متن ”  تمام نمی شود  بهتر است که درک خود را از متن گسترش دهید. بنابراین شما می توانید درباره آنچه که خواندید نتیجه ای را نوشته  تا در صورت لزوم از آنها استفاده کنید

Leave a Comment

Chat