شکل صداها و الفبای فارسی در آموزش به غیر فارسی زبان ها

شکل صداها و الفبای فارسی

شکل صداهای فارسی

صداشناسی مهمترین مرحله آمادگی برای خواندن و نوشتن است، زیرا خواندن و نوشتن به وسیله ی الفبا انجام می گیرد. حروف الفبا نشانه های قراردادی صداها هستند.

شکل صداها ( حروف الفبای فارسی) نسبت به خط زمینه نوشته می شوند. اگر به نوشتن حروف و شکل های مختلف آنها نسبت به خط زمینه توجه کنید حروف الفبا به دو دسته متمایز تقسیم می شوند.

شکل صداهای فارسی نسبت به خط زمینه

شکل دسته ای از حروف که دنباله آنها روی خط زمینه کشیده می شود. این حروف در کلمات به حرف بعدی می چسبند.

ایـ   یـ   بـ   تـ   پـ   ثـ         حـ    خـ    جـ    چـ         سـ    شـ   صـ   ضـ        طـ   ظـ      عـ   ـعـ   غـ   ـغـ          فـ   قـ         کـ  گـ                لـ    مـ    نـ    هـ      ـهـ  ـیـ

شکل دسته ای از حروف که دنباله آنها روی خط زمینه کشیده نمی شود. این حروف در کلمات به حرف بعدی نمی چسبند.

آ  ا  ـو  و  ی       ب  پ  ت  ث        ج  چ  ح  خ      د  ذ  ر  ز  ژ    س ش ص ض    ع  ـع   غ   ـغ    ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

3 × 5 =