شکل صداها و الفبای فارسی در آموزش به غیر فارسی زبان ها

شکل صداها و الفبای فارسی شکل صداهای فارسی صداشناسی مهمترین مرحله آمادگی برای خواندن و نوشتن است، زیرا خواندن و نوشتن به وسیله ی الفبا انجام می گیرد. حروف الفبا نشانه های قراردادی صداها هستند. شکل صداها ( حروف الفبای فارسی) نسبت به خط زمینه نوشته می شوند. اگر به نوشتن حروف و شکل های … Read more

This lesson was published on Jun 26, 2019 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment