مراحل آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم به کودکان

مراحل-آموزش-زبان-فارسی

زبان وسیله ای برای انتقال فکر و احساس به دیگران از راه “شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن” است. بنابراین در آموزش و یادگیری زبان هر چهار مهارت باید بصورت همزمان بکار گرفته شده علاوه بر آن باید تقویت فکر، دقت و سایر استعدادها در کنار زبان آموزی مورد توجه قرار گیرد. درست شنیدن، درست گفتن، درست خواندن و درست نوشتن هنری است که مربی در مراحل آموزش زبان، برای آنها هدف گذاری و برنامه ریزی می نماید.

مجموعه کلمات و جملاتی که در نخستین مراحل زبان آموزی؛ یعنی مراحل شنیدن و گفتن فرا گرفته می شود پایه ای برای آموزش خواندن بوده و مهارت یافتن در سه مرحله قبل، کودک را برای مرحله نوشتن آماده می کند.

مربی زمانی در آموزش فارسی  توفیق می یابد که به ارزش و اهمیت همه مراحل توجه نموده و کار آموزش زبان را بر مبنای مهارت کودک در هر یک از مراحل قرار دهد. باید توجه داشت که ارتباط این چهار رکن زبان آموزی بدون تقویت فکر و استعداد نوآموز و به کار انداختن قوت حافظه، دقت، استدلال و هدایت آنها امکان پذیر نخواهد بود.

شنیدن، یعنی گوش کردن و فهمیدن اولین مرحله زبان آموزی است و پایه ای برای مهارت یافتن در گفتن، به معنی بیان فکر و اندیشه می باشد. آموزش زبان از نخستین مرحله، یعنی شنیدن آغاز شده و به تدریج مفاهیم کلمه ها و جمله های فارسی یاد داده می شود. به دنبال این مرحله کودک ناآشنا به زبان فارسی به بیان مطالب خود به این زبان می پردازد و آماده فراگرفتن مراحل بعدی زبان، یعنی خواندن و نوشتن می شود.

عادت به خوب شنیدن:

به بیان گوینده خوب گوش کنند با تمرکز و دقت در آنها منظور گوینده را بفهمند. سخن گوینده را قطع نکرده و در پایان صحبت دیگران، پرسش کرده یا نظر و فکر خود را بیان کنند.

عادت به خوب سخن گفتن:

صداهای کلمات را خوب بشناسند و کلمات را درست تلفظ کنند. در بیان فکر  خود جملات درست را به کار ببرند. از حالات چهره، کوتاهی و بلندی صدا و آهنگ کلمات و جملات استفاده نمایند.

یادگیری کلمات با معنی آنها:

با تلفظ درست، معنی و مفهوم کلماتی که در زندگی روزانه خود به کار می برند، آشنا شوند. بیشتر از احساسات و مشاهدات محیط زندگی برای یاد دادن کلمه ها و جمله ها استفاده شود.

خواندن و نوشتن:

آنچه در مراحل شنیدن و گفتن یاد گرفته شده در خواندن و نوشتن به کار گرفته می شود. از متن ها در موضوعات متفاوت، داستان و شعر با توجه به گروه سنی و سطح زبان آموز استفاده می شود.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

1 × 5 =