Reply To: آموزش اعداد در فارسی برای غیر فارسی زبانان

#108429

آفرین آلتا جان! واقعا عالی نوشتی، با اینکه تمرین سختی بود.

فقط به جای پنجصد باید بنویسی: پانصد

همچنین، هفتصد رو به اشتباه 600 به عدد تبدیل کردی در آخرین تمرین

حتما می دونی که 300 هم به این شکل نوشته میشه: سیصد.

Categories:

Last updated on August 23, 2022 by