Reply To: آموزش زبان فارسی درباره مصر باستان اهرام مصر

#108833

لطفا بنویسید که برای ساختن اهرام مصر که بسیار بزرگ بودند، مصریان باستان از چه ابزار و وسایلی استفاده می کردند؟ همان طوری که می دانید، در آن زمان، ماشین های بزرگ و ابزار پیچیده وجود نداشت. پس کارگران مصر باستان چگونه توانستند اهرام مصر را بسازند؟

Categories:

This page was published on by