Log in

Reply To: سرانجام غرور داستان گرگ و شیر برای غیر فارسی زبانان

Last updated on October 8, 2022 by with 6 Views and Reading Time: 2 minutes
#109717

بله، آفرین امیرعلی. با تو موافق هستم. ما باید قبل از انجام کاری، به عواقب یا نتایج آن کار خوب فکر کنیم و بعد، آن کار را انجام بدیم. علاوه بر این، من این درس رو هم از این داستان فارسی گرفتم که نباید مغرور باشم و به خود ببالیم. در این داستان، گرگ به خود بالید و مغرور شد و به این دلیل، متوجه پیرامون خود نشد.

درباره سوال 2 باید اضافه کنم که زمان داستان، غروب خورشید بود و در هنگام غروب، خورشید به شکل مایل یا کج به زمین می تابه و به این دلیل، سایه اجسام بزرگتر از اندازه واقعی شون نشون داده میشه.

We respond to all comments immediately. View the 20 newest comments and new topics in forums, or create a new topic in forums.

Leave a Comment