تمرین صحبت کردن فارسی در کلاس آنلاین

#111117

تمرین صحبت کردن فارسی

سلام، برای کلاس بعدی برای  می خواهیم درباره تاثیر پیشرفت تکنولوژی (Technology) بر زندگی صحبت کنیم.

به پرسش های انجمن فارسی با موضوع تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر زندگی پاسخ دهید کامنت های همدیگر را بخوانید و از همدیگر سوال بپرسید.

Last updated on November 29, 2022 by