Reply To: Delara & Parisa Fallah Portfolio Assessment

#113241

چه سوال خوبی پرسیدی!

برای این که زبان فارسی، فرهنگ و ادبیات غنی داشته که توسط نویسندگان و شاعران از زمان های قدیم تا کنون حفظ شده است. واژگان و اصطلاحات فارسی گاهی معادل خارجی هم ندارند و باید معنی آن ها را بدانید تا بتوانید به زبان دیگر آن ها را بیان کنید.

Last updated on January 27, 2023 by