آموزش حروف ح & خ از الفبای فارسی – آموزش آنلاین زبان فارسی

آموزش حروف ح & خ از الفبای فارسی آموزش حروف ح & خ از الفبای فارسی نام حرف ح، ح جیمی، و صدای آن /he/ است. نام حرف خ، خ، و صدای آن /khe/ می باشد. در زبان فارسی، نوع دیگری از صدای /he/ وجود دارد که به آن ه دوچشم می گویند. در درس … Read more

This lesson was published on Dec 08, 2020 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment