واژگان فارسی درباره صبحانه – آموزش فارسی به کودکان

واژگان فارسی درباره صبحانه – آموزش فارسی به کودکان و خردسالان با استفاده از شعر و انیمیشن به شکل شاد و جذاب سلام سلام بچه ها، صبح شده بیدار بشین. سلام خرسی، سلام پیشی. سلام، صبح بخیر خرسی کجا می ری؟ میرم صبحونه بخورم جیک جیک جیک، بیاین بریم صبحونه سلام، صبح بخیر. بفرمایین صبحونه … Read more

This lesson was published on Oct 01, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment