Log in

آموزش زبان فارسی با داستان شیر بیمار با ویدیو و لیست واژگان

آموزش زبان فارسی با داستان شیر بیمار با ویدیو و لیست واژگان و اصطلاحات مناسب برای کودکان و نوجوانان غیر فارسی زبان

داستان شیر بیمار

در جنگلی زیبا، شیر پیری بود که به خاطر سن زیاد، دیگر نمی توانست شکار کند و برای خود غذا تهیه کند.

  • تهیه کند: به دست آورد

بنابر این، شیر بیمار و پیر داستان ما، برای به دست آوردن غذا، با خود فکری کرد و نقشه ای کشید.

  • نقشه کشیدن: برای انجام کاری برنامه ریزی کردن

شیر گرسنه و پیر به لانه اش برگشت و بر روی زمین دراز کشید و وانمود کرد که واقعا بیمار است و داستان ساختگی بیماری خود را به همه حیوانات جنگل خبر داد.

  • وانمود کرد: تظاهر کرد

حیوانات جنگل هم که از شیر می ترسیدند و از او حساب می بردند، برای عیادت و بازدید از شیر مریض، به لانه او می آمدند.

  • عیادت: بازدید از کسی که بیمار است

شیر حیله گر هم حیوانات جنگل که به لانه اش می آمدند را یکی یکی می گرفت و می خورد.

  • حیله گر: فریبکار

از بین حیوانات جنگل، روباه زیرک فهمید که تعداد حیوانات جنگل روز به روز کم می شود. به همین دلیل، وقتی نوبت بازدید روباه رسید، او به داخل لانه وارد نشد و دم در ایستاد و با فاصله زیاد، از شیر احوال پرسی کرد.

  • زیرک: باهوش

شیر در پاسخ گفت: «ای، بدک نیستم. حالا چرا تو نمی آی. بیا تو، دم در بده! بیا کمی با هم گپ بزنیم و صحبت کنیم!»

  • گپ زدن: صحبت کردن

روباه دانا جواب داد: «نه، همینجا خوبه. خیلی ممنون.»

سپس روباه ادامه داد: «راستش من ردپا های زیادی از حیوون های جنگل رو به داخل لونه شما دیدم. ولی هیچ ردپایی از داخل لونه شما به بیرون ندیدم!!”

ضرب المثل داستان

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

دانا به یک اشاره

معنی دو ضرب المثل بالا این است که یک انسان عاقل و دانا پیش از انجام کاری، درباره آن کار می اندیشد و فکر می کند و از تجربه دیگران نیز استفاده می کند تا خود مجبور نباشد که هر چیز بدی را خودش تجربه کند.

پرسش و پاسخ

1- چرا شیر وانمود کرد که بیمار است؟

2- چرا حیوان های جنگل به بازدید یا عیادت شیر رفتند؟

3- چرا روباه وارد لانه شیر نشد؟

14 comments on “آموزش زبان فارسی با داستان شیر بیمار با ویدیو و لیست واژگان”

Leave a Comment

Chat