تمرین روخوانی متون فارسی با موضوع بهداشت فردی

تمرین روخوانی متون فارسی با موضوع بهداشت فردی برای تقویت تلفظ واژگان فارسی از روی متن با فارسی آموزی از کشور آمریکا نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 8 فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا مدرس: هاجر عزیز زنجانی فعالیت آموزشی: روخوانی متون فارسی در این فعالیت آموزشی، ما پیش از برگزاری کلاس، متنی … Read more

This lesson was published on Apr 11, 2021 by

Login to study this lesson.