Log in

بازی نقش دکتر و بیمار در کلاس آنلاین زبان فارسی

بازی نقش دکتر و بیمار در کلاس آنلاین زبان فارسی با فارسی آموزی از کشور آمریکا و یک فعالیت آموزشی جذاب برای کلاس آنلاین فارسی

نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 6

فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا

مدرس: هاجر عزیز زنجانی

فعالیت آموزشی: نقش بازی کردن در زبان فارسی

در این فعالیت آموزشی، از قبل، از فارسی آموز خواسته می شود تا نقشی را انتخاب کند و در کلاس یا جلسه بعدی، آن نقش را در مقابل مدرس فارسی بازی کند. فارسی آموز می تواند در فاصله بین دو کلاس، خود را برای ایفای نقش در کلاس بعدی آماده کند. برای این کار، فارسی آموز می تواند از صدها درس آموزش آنلاین زبان فارسی که در آکادمی ما وجود دارد، استفاده کند.

به تجربه، ما متوجه شدیم که نقش بازی کردن در کلاس آنلاین زبان فارسی برای فارسی آموزان، به ویژه کودکان و نوجوانان، بسیار جذاب و مفید می باشد.

Leave a Comment

Chat