بازی نقش دکتر و بیمار در کلاس آنلاین زبان فارسی

بازی نقش دکتر و بیمار در کلاس آنلاین زبان فارسی با فارسی آموزی از کشور آمریکا و یک فعالیت آموزشی جذاب برای کلاس آنلاین فارسی نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 6 فارسی آموز: آریان … Read more

This lesson was published on: 04/2/21