بازی نقش دکتر و بیمار در کلاس آنلاین زبان فارسی

بازی نقش دکتر و بیمار در کلاس آنلاین زبان فارسی با فارسی آموزی از کشور آمریکا و یک فعالیت آموزشی جذاب برای کلاس آنلاین فارسی نمونه کلاس آنلاین زبان فارسی شماره 6 فارسی آموز: آریان توتونچیان از کشور آمریکا مدرس: هاجر عزیز زنجانی فعالیت آموزشی: نقش بازی کردن در زبان فارسی در این فعالیت آموزشی، … Read more

This lesson was published on Apr 02, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment