تمرین برای زمان های حال و گذشته استمراری

تمرین برای زمان های حال و گذشته استمراری به همراه مثال های ساده و فراوان و تدریس مدرس فارسی به شکل پادکست برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان من دارم با کامپیوتر کار می کنم. –> من داشتم با کامپیوتر کار می کردم. مصدر: کار کردن – بن حال: کار کن – … Read more

This lesson was published on Apr 07, 2021 by

Login to study this lesson.