Last updated on February 12, 2022 by

سخنرانی فارسی درباره آداب و رسوم با فارسی آموزی از آمریکا

سخنرانی فارسی درباره آداب و رسوم برای تمرین صحبت کردن فارسی در کلاس آنلاین توسط یکی از زبان آموزان از کشور آمریکا

سخنرانی فارسی توسط غیر فارسی زبانان

در این فعالیت آموزشی، از زبان آموز خواسته می شود تا درباره یک موضوع مشخص، سخنرانی کرده و حرف بزند. در این فعالیت، فارسی آموزان به طور عملی خوب حرف زدن فارسی را تمرین می کنند. موضوع مشخص شده قبل از کلاس به فارسی آموز داده می شود تا درباره آن فکر کرده و اطلاعات مورد نیاز را گردآوری نماید. در حین ارائه سخنرانی، روان صحبت کردن فارسی آموزان مورد توجه قرار می گیرد. در صورت نیاز، مدرس پرسش هایی را برای ادامه سخنرانی از فارسی آموز می پرسد.

سخنرانی فارسی درباره آداب و رسوم

سخنرانی فارسی آموز درباره آداب و رسوم بوده که شما می توانید قسمتی از آن را در ویدئو ببینید. فارسی آموز درباره آداب و رسوم در کشور خود، مانند آداب مهم بر سر میز غذا، اهمیت لباس رسمی پوشیدن در مصاحبه شغلی، جشن ها و هدیه دادن در آغاز سال نو صحبت می کند. فارسی آموز اطلاع خیلی کمی درباره آداب و رسوم ایرانی داشته و مدرس درباره آن ها سوال کرده و در این باره حرف می زند. برای فارسی آموز از بین آداب ایرانی مواردی مثل پشت سر مسافر آب ریختن، بی ادبانه بودن پشت به کسی نشستن جالب بوده است.

در ارائه سخنرانی درباره آداب و رسوم، زبان آموز به بیان مطالب از زبان خودش و پاسخگویی به پرسش های زیر می پردازد.

1- چه آداب و رسومی در کشور شما مورد توجه مردم است؟

2- با کدام یک از آداب و رسوم ایرانی آشنا هستید؟

3- آشنایی با آداب و رسوم مختلف چه فایده ای دارد؟

4- کدام یک از آداب ایرانی که با آن ها آشنا شدید برای شما جالب بود؟

About Hajar Aziz Zanjani

Hajar Aziz Zanjani is a professional Persian / Farsi teacher and full-time content developer in Farsi at LELB Society. She has published hundreds of original Persian lessons, created hundreds of Persian podcasts, and taught so many Persian students all around the globe. She's got an MBA degree and is an SEO expert. Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment

Glad to see you're commenting. We'll answer your comments or questions immediately. Please note that all comments are reviewed. So, do NOT share links or use unreal names. We won't publish your Email address.

15 − two =