تمرین نوشتن و دستخط فارسی برای غیر فارسی زبانان در کلاس آنلاین فارسی

تمرین نوشتن و دستخط فارسی برای غیر فارسی زبانان در کلاس آنلاین فارسی به همراه تجزیه و تحلیل دقیق دستخط فارسی آموز Watch this video on YouTube همان طوری که در ویدیو دیدید، برای نوشتن حروف پ و شین، نیازی نیست که سه نقطه این حروف را دقیقا بنویسیم. به جان آن و برای آسان

Read more

About Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl

Dr. Mohammad Hossein Hariri Asl is an English and Persian instructor, researcher, inventor, author, blogger, SEO expert, website developer, and the creator of LELB Society. He's got a PhD in TEFL (Teaching English as a Foreign Language). Study our guest posting guidelines for authors.

Leave a Comment