تمرین نوشتن و دستخط فارسی برای غیر فارسی زبانان در کلاس آنلاین فارسی

تمرین نوشتن و دستخط فارسی برای غیر فارسی زبانان در کلاس آنلاین فارسی به همراه تجزیه و تحلیل دقیق دستخط فارسی آموز همان طوری که در ویدیو دیدید، برای نوشتن حروف پ و شین، نیازی نیست که سه نقطه این حروف را دقیقا بنویسیم. به جان آن و برای آسان تر شدن کار، کافیاست سه … Read more

This lesson was published on Oct 19, 2021 by

Login to study this lesson.

Leave a Comment