Learn Persian Alphabet for All Levels & Age Groups

Learn Persian alphabet with top Persian tutorials and videos to practice reading and writing in Farsi for non-Persian speakers. Learn how to read and write in Farsi with Persian-speaking teachers. Learn Persian alphabet with videos At LELB Society, our Farsi learners can access tons of top Persian lessons developed by our Persian teachers and team … Read more

آموزش الفبای فارسی با صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی برای کودکان

آموزش الفبای فارسی با صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی برای کودکان غیر فارسی زبان با کلمات ساده برای یادگیری خواندن و نوشتن فارسی در ویدیوی آموزشی صداهای کوتاه ـَــِــُ در فارسی صداهای کوتاه ـَــِــُ به تنهایی خوانده نمی شوند. این صداها زیر یا روی حروف الفبای فارسی قرار گرفته و با آن ها می توانیم … Read more

پرسش چالشی درباره تحت تاثیر دوستان قرار گرفتن برای مکالمه فارسی و تمرین صحبت کردن

پرسش چالشی درباره تحت تاثیر دوستان قرار گرفتن برای تمرین مکالمه فارسی و صحبت کردن در کلاس آنلاین فارسی برای غیر فارسی زبانان و تمرینی بسیار مناسب برای آشنایی با واژگان فارسی به شکل موضوعی پرسش چالشی درباره تحت تاثیر دوستان قرار گرفتن خوب درباره پرسش های زیر فکر کنید تا در کلاس فارسی درباره … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ی با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ درست واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا واو برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا واو، این درس را بخوانید. برای تمرین نوشتن … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا واو با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی و آشنایی با حروف الفبای فارسی از حرف الف تا واو تدریس شده به زبان انگلیسی برای غیر فارسی زبانان به همراه ویدیو، افزایش دایره واژگان زبان فارسی و تمرین تلفظ آشنایی با حروف الفبا از الف تا گاف برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا گاف، این درس … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا گاف با ویدیو برای غیر فارسی زبانان تدریس شده به زبان انگلیسی شامل واژگان و جمله های بسیار ساده و رایج در زبان فارسی و تمرین تلفظ و افزایش دایره واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا غین برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا غین با ویدیو برای آموزش الفبای زبان فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا غین برای آموزش حروف الفبای فارسی و تمرین خواندن و نوشتن تدریس شده به زبان انگلیسی ایده آل برای افزایش دایره واژگان فارسی و تمرین تلفظ واژگان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ضاد برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ضاد، این درس … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا ض با ویدیو برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

تمرین روخوانی فارسی از الف تا ض برای آشنایی حروف الفبای فارسی در کلمات و جملات ساده فارسی در سطح مقدماتی به همراه ویدیو برای آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان آشنایی با حروف الفبا از الف تا ژ برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از الف تا ژ، این درس را بخوانید. … Read more

واژگان ربطی در زبان فارسی با کاربرد آنها و مثال های ساده – دستور زبان فارسی

آشنایی با واژگان ربطی در زبان فارسی به همراه کاربرد آنها و مثال های ساده و فراوان با ترجمه انگلیسی مناسب برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و تمرین دستور زبان فارسی و نگارش پیشرفته واژگان ربطی در زبان فارسی واژگان ربطی، به واژه یا واژگانی گفته می شود که به کمک آنها … Read more

روخوانی متون فارسی از الف تا ژ با ویدیو و تمرین خواندن و نوشتن در فارسی

تمرین روخوانی متون فارسی از حرف الف تا ژ به همراه ویدیو و واژگان و جمله های بسیار ساده برای تمرین خواندن و نوشتن و آشنایی با حروف الفبای فارسی آشنایی با حروف الفبا از الف تا خ برای آشنایی با حروف الفبای فارسی از حرف الف تا خ، این درس را بخوانید. برای مطالعه … Read more